Portfolio

Portfolio

Benieuwd naar mijn schrijfstijl en het soort teksten dat ik zoal vertaal? Hier vindt u voorbeeldvertalingen van teksten over diverse onderwerpen.

 • Biologie, populaire wetenschap
 • Psychologie, opvoeding en onderwijs
 • Medisch, voorlichting
 • Moleculaire biologie
 • Landbouw

Vul het contactformulier in voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Biologie, populaire wetenschap

 • Now based at the University of Cambridge in the UK, Dr Murchison’s research is focused on the genetic aspects of DFTD and other transmissible cancers. These strange diseases seem at first sight to completely contradict our understanding of the nature of cancer. Normally, cancers are caused by cells in the body that, due to mutations, have gained the ability to divide and grow uncontrollably. But in transmissible cancers, the tumours are not made up of cells from the individual with the disease but instead are derived from the individual in which the first case of the disease occurred: the original tumour, which has somehow gained the ability to jump from host to host. The disease is spread by cells descended from the original tumour, which attach themselves to a new host and then produce more tumour cells that can again transfer to another individual.
 • Dr. Murchison, tegenwoordig werkzaam aan de Universiteit van Cambridge in Groot-Brittannië, onderzoekt de genetische aspecten van DFTD en andere overdraagbare vormen van kanker. Op het eerste gezicht lijken deze vreemde ziektes alles wat we weten over kanker tegen te spreken. Kanker wordt gewoonlijk veroorzaakt door lichaamscellen die zich vanwege mutaties ongebreideld zijn gaan delen en gaan groeien. Bij overdraagbare kanker bestaan de tumoren echter niet uit cellen van het zieke dier zelf. De kankercellen zijn afkomstig van de oorspronkelijke tumor bij het individu waarin de ziekte als eerste is ontstaan. Die tumor heeft op de een of andere manier het vermogen gekregen om van dier op dier over te springen. De ziekte wordt overgedragen door cellen die afstammen van de oorspronkelijke tumor. Ze hechten zich aan een nieuwe gastheer en produceren vervolgens meer tumorcellen, die ook weer kunnen worden overgedragen op een volgend individu.

 

Psychologie, opvoeding en onderwijs

 • Optimal development of our relationship system requires secure attachment formed through attunement with our caregivers, especially during the first three years of life. The way an adult responds to a child’s distress determines whether their attachment bond is secure or insecure. Secure attachment requires us to be seen, be soothed and feel safe. A toddler may feel distress due to hunger, not getting what he wants or feeling tired. An attuned adult would respond to this distress in a soothing way. This would promote secure attachment. A lack of attunement means the adult’s response (or failure to respond) offers no relief. This would promote insecure attachment.

  We can easily recognize securely attached children: they are able to use friends or adults to help them through stressful situations. We can also recognize children with insecure attachments: they withdraw from the help they desperately need and/or actively fight when offered soothing nurturance during difficult times. Children with insecure attachment can seem like wounded animals. Even when we approach with loving intentions and a compassionate heart, they may metaphorically (or literally) bite us if we try to get too close.

 • Een veilige hechting – nodig om op een optimale manier contact met anderen te kunnen maken – ontstaat door een goede afstemming met je verzorgers, met name in de eerste drie levensjaren. Hoe een volwassene reageert op een kind dat overstuur is, bepaalt of het kind zich veilig of onveilig hecht aan hem of haar. Je raakt veilig gehecht als je gezien en getroost wordt, en als je je veilig kunt voelen. Een dreumes kan zich om allerlei redenen niet fijn voelen. Hij heeft honger, krijgt niet wat hij wil of is moe. Een goed afgestemde volwassene reageert door het kind te troosten. Dat bevordert een veilige hechting. Als de volwassene niet goed is afgestemd op het kind, helpt zijn reactie (of gebrek daaraan) niet. Uiteindelijk kan dit leiden tot een onveilige hechting.

  Veilig gehechte kinderen zijn gemakkelijk te herkennen: op lastige momenten zoeken ze steun bij hun vrienden of bij volwassenen. Ook onveilig gehechte kinderen kun je herkennen: ze accepteren geen hulp, ook al hebben ze die nog zo hard nodig en/of ze stribbelen tegen als je hen probeert te troosten en te koesteren op lastige momenten.
  Een onveilig gehecht kind lijkt soms wel een gewond dier. Zelfs als je het met een liefdevolle intentie en vol medeleven benadert, kun je bij wijze van spreken (of letterlijk) worden gebeten zodra je te dichtbij komt.

 

Medisch, voorlichting

 • Air travel and pregnancy

  Will flying harm me or my baby?

  If your pregnancy is straightforward, flying is not harmful for you or your baby:

  If you have a straightforward pregnancy and are healthy, there is no evidence that the changes in air pressure and/or the decrease in humidity have a harmful effect on you or your baby.
  There is no evidence that flying will cause miscarriage, early labour or your waters to break.

  Anyone who flies is exposed to a slight increase in radiation. Occasional flights are not considered to present a risk to you or your baby

  When is the safest time to fly during pregnancy?

  When you are pregnant, the safest time to fly is:

  Before 37 weeks, if you are carrying one baby. From 37 weeks of pregnancy you could go into labour at any time, which is why many women choose not to fly after this time.
  Before 32 weeks, if you are carrying an uncomplicated twin pregnancy.

  Most airlines do not allow women to fly after 37 weeks. It is important that you check with your airline before flying. It may also be more difficult to get travel insurance after 37 weeks.

 • Vliegen tijdens de zwangerschap

  Is vliegen schadelijk voor mij of mijn baby?

  Als uw zwangerschap zonder problemen verloopt, is vliegen niet schadelijk voor u of uw baby:

  Als u gezond bent en uw zwangerschap verloopt zonder problemen, dan zijn er geen aanwijzingen dat luchtdrukveranderingen en/of afname van de luchtvochtigheid een schadelijk effect hebben op u of uw baby.
  Er zijn geen aanwijzingen dat vliegen miskramen, vroegtijdige weeën of het breken van de vliezen veroorzaakt.

  Iedereen die vliegt, wordt aan iets meer straling blootgesteld. Bij incidenteel vliegen levert dit geen risico op voor u of uw baby.

  Wat is de veiligste periode in de zwangerschap om te vliegen?

  Als u zwanger bent, is de veiligste periode om te vliegen:

  Voor 37 weken, als u zwanger bent van één baby. Vanaf 37 weken zwangerschap kan de bevalling elk moment beginnen. Dat is de reden waarom veel vrouwen kiezen om vanaf dan niet meer te vliegen.
  Voor 32 weken, als u zonder complicaties zwanger bent van een tweeling.

  De meeste luchtvaartmaatschappijen laten geen passagiers toe die langer dan 37 weken zwanger zijn. Zoek dit goed uit bij de luchtvaartmaatschappij voordat u uw tickets boekt. Ook het afsluiten van een reisverzekering na 37 weken kan lastig zijn.

 

Moleculaire biologie

 • Complementarity determining regions (CDRs) are part of the variable chains in immunoglobulins (antibodies) and T cell receptors, generated by B-cells and T-cells respectively, where these molecules bind to their specific antigen. As the most variable parts of the molecules, CDRs are crucial to the diversity of antigen specificities generated by lymphocytes.

  There are three CDRs (CDR1, CDR2 and CDR3), arranged non-consecutively, on the amino acid sequence of a variable domain of an antigen receptor. Since the antigen receptors are typically composed of two variable domains (on two different polypeptide chains, heavy and light chain), there are six CDRs for each antigen receptor that can collectively come into contact with the antigen. A single antibody molecule has two antigen receptors and therefore contains twelve CDRs. Sixty CDRs can be found on a pentameric IgM molecule.

 • De complementariteitsbepalende regio’s (CDR’s) maken deel uit van de variabele ketens van immunoglobulinen (antilichamen; gemaakt door B-cellen) en T-celreceptoren (gemaakt door T-cellen). Iedere B- of T-cel maakt een eiwitmolecuul dat een specifiek antigeen kan binden. De CDR’s vormen het meest variabele deel van deze antilichamen en T-celreceptoren. Ze zijn onmisbaar voor het genereren van de grote diversiteit aan antigeenbindende moleculen van lymfocyten.

  De aminozuurvolgorde van het variabele domein op een antigeenreceptor bevat drie complementariteitsbepalende regio’s (CDR1, CDR2 en CDR3). Deze liggen niet pal naast elkaar in het eiwit. Antigeenreceptoren bestaan gewoonlijk uit twee variabele domeinen (op twee verschillende eiwitketens; de zware en de lichte keten). Daardoor heeft elke antigeenreceptor zes CDR’s die gezamenlijk in contact komen met het antigeen. Een enkelvoudig antilichaam heeft twee antigeenreceptoren, met daarop twaalf CDR’s. Het pentamere IgM-molecuul heeft zestig CDR’s.

 

Landbouw

 • Reduction of spray drift

  Spray drift can occur during the application of Plant Protection Products (PPP) application in the field. Spray drift is defined as the transfer of small spray droplets out of the target area due to wind, poor calibration or application practices or incorrect nozzles.

  Mitigation measures
  Orchard/vine
  Droplet generation
  Hydraulic nozzles offer a wide option for modifying droplet spectra.
  Some countries classify nozzles on their drift reducing potential

  Other dispersion principles like pneumatic dispersion are less flexible in adjusting droplet spectra.

  Correct adjustment of sprayer to the crop height and canopy density of the crop is important

  • Adapt air volume & direction
  • Adapt air stream to the correct height of the crop with windshields
  • Consider the asymmetric air stream

  Often more air is used than necessary.

  Spray scenario in case spraying cannot be postponed or sudden change of wind direction

  • Spray border rows from outside in from one side (against the wind)
  • Reduce or shut air support
 • Driftreductie bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Bij behandeling met gewasbeschermingsmiddelen in het veld kan spuitdrift optreden: het verwaaien van kleine druppeltjes uit de spuitnevel, zodat ze buiten het bedoelde gebied terechtkomen. Dit wordt veroorzaakt door wind, onjuiste afstelling van de spuitapparatuur, onjuiste toepassing, of gebruik van verkeerde spuitdoppen.

  Risicobeperkende maatregelen
  Boomgaarden/wijngaarden
  Druppelvorming
  Hydraulische spuitdoppen bieden ruime mogelijkheden voor het aanpassen van de druppelgrootte.
  In sommige landen worden spuitdoppen ingedeeld naar driftreducerende eigenschappen.

  Andere spuittechnieken, zoals pneumatische verspreiding, bieden minder flexibiliteit in het aanpassen van de druppelgrootte.

  Het is belangrijk dat de spuitapparatuur juist wordt afgesteld voor de hoogte en dichtheid van het gewas.

  • Pas luchthoeveelheid en richting aan.
  • Pas luchtstroom met windschermen aan aan de juiste hoogte van het gewas.
  • Houd rekening met de asymmetrische luchtstroom.

  Vaak wordt meer lucht gebruikt dan noodzakelijk.

  Behandelscenario voor geval het spuiten niet kan worden uitgesteld of bij plotselinge verandering van windrichting:

  • Spuit de rijen van buiten naar binnen vanaf één kant (tegen de wind in).
  • Verminder luchtondersteuning of schakel deze geheel uit.

Tevreden over wat u ziet? Vul het contactformulier in voor een vrijblijvende offerte.